REVOLUCIÓ AGRÍCOLA 

La Revolució Agrícola fa referència a la transformació que va experimentar lagricultura i la ramaderia, amb motiu dels avenços tecnològics. Aquesta transformació es produeix entre els segles XVIII i XIX.

Causes:

-Desenvolupament de ferramentes i noves tecnologies que van permetre incrementar la producció.

-Desenvolupament de tècniques i mecanismes que van professionalitzar el sector.

-Noves lleis i regulacions que van fomentar la inversió per part dels propietaris.

-Nous fertilitzants i llavors que van fomentar més qualitat en la producció.

-Nous cultius que van incrementar l’oferta i van fomentar el comerç.

-Desenvolupament simultani d’altres sectors amb la Revolució Industrial.

Conseqüències:

-Professionalització del sector agrícola.

-Aprofitament deconomies descala.

-Desenvolupament d’ocupació qualificada al sector.

-Desenvolupament del comerç pel major excedent.

-Millora en el benestar, per una activitat econòmica més gran.

-Major accés per a la població, en reduir-se els preus per una oferta més gran.

-Nous sistemes de conreu 

-Noves màquines

-Canvis de la propietat de la terra 

-Increment de la producció d’aliments 

-Èxode rural cap a les ciutats 

BLOG DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO: LA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA. PRIMERA  REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA

Concepte que fa referència als profunds canvis demogràfics experimentats per les poblacions europees dintre el procés anomenat Revolució Industrial.

I succeí entre la segona meitat del s. XVIII i la primera meitat del XX. 

Causes:

-Es mantenen les taxes de natalitat .

-Disminueix la mortalitat catastròfica .

I impulsada per la Revolució Agrícola.

Conseqüències:

-Traspassament massiu de pagesos cap a les ciutats per convertir-se en obrer industrial

-augmentar la seva població a les ciutats

– Augment i davallada posterior de la natalitat

– Disminució de la mortalitat

– Augment de l’esperança de vida 

La Revolución Industrial
Características de la primera Revolución Industrial

http://www.buxaweb.cat/resums/resum-tema02-vicens1bat.pdf

https://www.enciclopedia.cat/ec-gec-0139474.xml

http://revoluciodemograficabritanica.blogspot.com/